BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

- DZIEŃ SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA!!! -

REGULAMIN LOSOWANIA SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 WE WROCŁAWIU

1. Szczęśliwy numerek będzie losowany przez przedstawicieli SU
lub uczniów ZS nr 9 we Wrocławiu w obecności nauczyciela / opiekuna SU.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowanie odbywa się przed pierwszą lekcją około godziny 7:45,
a wylosowany numerek wywieszany jest na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu

z odpowiedzi ustnej na ocenę. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać

z prawa do odpowiedzi, mimo wylosowanego numerka.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:

1)pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych

i kartkówek;

2)pisania niezapowiedzianych kartkówek;

3)wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

4)aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie).

7. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).

8. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie na tydzień przed klasyfikacją półroczną i roczną.

9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog biblioteki szkolnej

Blog biblioteki szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna