BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

 

Szkolny Wolontariat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Żyj kolorowo” w ramach projektu „My dla świata”.

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezinteresownie chce pomagać innym, dzielić się swymi pomysłami i wdrażać je w każdej dziedzinie życia społecznego.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV-VI, którzy chcą:

 • pomagać osobom potrzebującym,
 • inicjować przedsięwzięcia oraz włączać się w działania charytatywne, kulturalne na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
 • nieść pomoc wszystkim, którzy na nią czekają i jej potrzebują.

Każdy z nas może dzielić się dobrem z innymi. Wystarczy, że chcemy, jesteśmy otwarci, wrażliwi i dostrzegamy potrzeby drugiej osoby

Wolontariat przygotowuje młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU W ZESPOLE SZKÓŁ  NR 9 
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU 
ROK SZKOLNY 2018/19
 

Wolontariuszem w ramach szkolnego wolontariatu jest uczeń, który świadczy pomoc swoim rówieśnikom, działa na rzecz dobra szkolnego i lokalnego środowiska.

Wolontariusz powinien charakteryzować się:

 • bezinteresownością i otwartością
 • odwagą i wytrwałością w działaniu
 • szacunkiem wobec każdego i wrażliwością na jego potrzeby
 • kulturą osobistą

Cele i założenia:

- zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu
- rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych i uwrażliwianie na potrzeby innych w środowisku szkolnym i lokalnym
- rozwijanie empatii i szacunku do każdego człowieka
- angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
- wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej, akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne                      - rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu

Prawa wolontariusza 

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.                           
4. Wolontariusz ma prawo do udziału w różnych akcjach charytatywnych i kulturalnych, które maja miejsce w środowisku szkolnym i lokalnym
5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

Obowiązki wolontariusza:

1.Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie
2. Członkowie wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach
3.  Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków
4.  Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga
5.  Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy 
6.  Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie 
7.  Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę 
8.  Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki
9.  Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza
10.Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

Nagradzanie wolontariuszy

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego 
b) pochwałę na forum szkoły 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów
d) otrzymuje punkty z zachowania pod koniec każdego semestru.

            
Sposoby ewaluacji:

- sprawozdanie z działania Szkolnego Wolontariatu na koniec roku szkolnego
- rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których obecni są wolontariusze
- zdjęcia z imprez
- informacje na stronie internetowej szkoły
- artykuły w prasie lokalnej
- podziękowanie od osób i instytucji.

W ciągu roku szkolnego realizowane będą działania wynikające z potrzeb i propozycji organizacji i instytucji. Spotkania wolontariuszy odbywać się będą w wyznaczonych terminach na dużych przerwach.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:

p.Ewa Stawińska

Opiekun SU- p.Małgorzata Knychas

p.Katarzyna Polowczyk

Zapraszamy do współpracy!

c.d.n.


 NASZE PIERWSZE DZIAŁANIA 

 • Organizacja paczek klasowych na święta dla ubogich dzieci we współpracy z Caritas

Uczniowie wzięli udział w akcji „Nasza paka”.  Klasy przygotowały prezenty najmłodszym, dotkniętym różnego rodzaju ubóstwem. Za zaangażowanie Wychowawców, Rodziców i uczniów bardzo dziękujemy.

 • Zbiórka rzeczy dla małych pacjentów z Przylądka Nadziei

Zbiórka rzeczy dla małych pacjentów Przylądka Nadziei została zakończona. Dzieci wraz z rodzicami bardzo zaangażowali się w tą akcję. Codziennie przynoszono zabawki, pluszaki, książki, artykuły szkolne i słodycze. Rodzicom oraz dzieciom bardzo dziękujemy za zaangażowanie  i ogromne serce. Po twarzach dzieci było widać, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu.

 

 

 • Zbiórka żywności dla osób samotnych na wigilię w zajezdni Dąbie

 

 

Podarowaliśmy jabłka i słodycze.

 • Wielkanocna Paczka dla rodaka ze Lwowa

 • Pomaganie przez ubranieW roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i rodzice bardzo aktywnie zaangażowali się w pomoc dzieciom przebywającym w hospicjum poprzez udział w projekcie charytatywno-ekologicznym. 

 

 • Zbiórka nakrętek dla hospicjum  

         Przez cały rok szkolny były zbierane nakrętki dla Fundacji Wrocławskiej Hospicjum dla Dzieci

                      

Wszystkim, którzy się zaangażowali w bezinteresowne pomaganie dziękujemy.               Wolontariat szkolny

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna